Bezárás

Adatkezelési tájékoztató

A Lakics Gépgyártó Kft
karrieroldalának adatkezelési tájékoztatója

 

Tartalom

1. Az adatkezelő

2. Az adatkezelés célja

3. Az adatkezelés jogalapja

4. A kezelt adatok köre

5. Az adatkezelés időtartama

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A tájékoztatáshoz való jog

A hozzáférés joga

A helyesbítéshez való jog

A törléshez való jog

 

1. Az adatkezelő

Lakics Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 7400 Kaposvár, Izzó utca 1.,

cg.: bejegyezve a Kaposvári Törvényszék Cégbíróságán 14-09-306890 szám alatt,

adószáma: 11232753-4-14

csoportos adószáma: 17782366-5-14

statisztikai számjele: 11232753-2511-113-14,

képviseli: Sipos Zoltán ügyvezető és Ifj. Lakics László ügyvezető

e-mail: info@lakics.hu

telefon: 82/510-022

 

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a meghirdetett állások betöltése. A Lakics Gépgyártó Kft a meghirdetett állásokra a karrieroldalon keresztül (www.lakics.hu/karrier) pályázati anyagokat fogad, amely anyagokat és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat a pályázati eljárás során a nyertes pályázó kiválasztásához használ fel.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a meghirdetett állásra pályázó (érintett) hozzájárulása, amit jelen tájékoztató megismerése után tájékozottan és önkéntesen ad.

(GDPR 6. cikk 1. b.)

 

4. A kezelt adatok köre

- név
- e-mail
- telefonszám
- megkeresés célja - szöveges üzenet
- csatolmány (önéletrajz, fénykép, más személyes dokumentumok/adatok)

 

5. Az adatkezelés időtartama

A Lakics Gépgyártó Kft az adatokat a pályázati eljárás befejezéséig kezeli. A pályázati eljárás befejezte, ha a meghirdetett állásra felvett munkavállaló véglegesítése (próbaidejének lejárta), vagy a hirdetés visszavonása. Amennyiben a pályázó a pályázati eljárás során nem nyert felvételt, de a jelentkezési szándéka továbbra is fennáll, kérésére az adatkezelés ideje egy évvel meghosszabbítható. Ebben az esetben, ha a vállalat újabb állást hirdet meg ugyanabban a kategóriában, a pályázó értesítést kap, és a pályázati anyaga ismét részt vesz a pályázati eljárásban.

 

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

WEBTÁRHELY SZOLGÁLTATÓ

WEB200 INTERNET MÉDIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Rövidített név: WEB200 Kft.
Cégjegyzékszám: 14-09-309632
Adószám: 14924943-2-14
Székhely: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.
Telephely: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.
Postacím: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.
Telefon: +36 30 828 0000
E-mail: info@web200.hu
Webhely: http://www.web200.hu/kapcsolat.html

a WEBHELY FEJLESZTŐJE és technikai karbantartója

WEB200 INTERNET MÉDIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Rövidített név: WEB200 Kft.
Cégjegyzékszám: 14-09-309632
Adószám: 14924943-2-14
Székhely: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.
Telephely: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.
Postacím: 7400 Kaposvár, gróf Apponyi Albert utca 17.
Telefon: +36 30 828 0000
E-mail: info@web200.hu
Webhely: http://www.web200.hu/kapcsolat.html

 

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az adatokat kizárólag a Lakics Gépgyártó Kft munkaügyi munkatársa (Thury-Nagy Diána - HR vezető), valamint a felvételről, alkalmazásról döntő munkahelyi vezetők ismerhetik meg.

 

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső
eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

 

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A tájékoztatáshoz való jog
Jelen tájékoztató célja, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést segítse. Ha valamely kérdésre a személyes adatainak kezelése tekintetében mégsem adna választ, úgy kérjük, hogy jelezze elérhetőségeinken, és a lehető leghamarabb, de legfeljebb 30 napon belül a kért tájékoztatást megadjuk.

A hozzáférés joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ennek megfelelően adataik feldolgozásáról, a feldolgozás állásáról kérésére tájékoztatjuk.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai nem, vagy csak részben érvényesülnek, úgy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/ Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu